Comments (0)

अम्रिसो खेती प्रविधि

अम्रिसो स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने बहुवर्षीय, बहुउपयोगी घाँस हो । यो घाँस एकपटक लगाएपछि १० देखि १५ वर्षषसम्म पछन हरियो घााँसको उत्पादन लिन सकिन्छ। यसको फूलको झुप्पाबाट कुचो बनाइन्छ भने स्याउला गाईबस्तुको आहाराको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै पशुले नखाने डाँठबाट उच्च कोटीको कागत बनाउन सकिन्छ । यस ज्ञान सामग्रिमा अम्रिसो खेती प्रविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?