Comments (0)

आपत्कालिन सामग्री झोला कसरी तयार गर्ने ?

भूकम्प साथै अन्य विपद्को समयमा नभई नहुँने आधारभूत वस्तुहरू राखिएको झोला सुरक्षित र सजिलै भेट्न सकिने स्थानमा राख्नुपर्छ । झोलमा तल दिएका सामग्री राखेर आपत्कालिन झोला तयार गर्न सकिन्छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2013

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?