Comments (0)

क्लोरिनेशन

पानीमा क्लोरिन नामक रसायन मिलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियालाई क्लोरिनेशन भनिन्छ । यसले जीवाणु नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ ।क्लोरिनेशनको लागि बजारमा पीयूष, वाटरगार्ड जस्ता क्लोरिनको झोल पाइन्छ ।यस डकुमेन्टले क्लोरिनको झोल प्रयोग गर्ने विधिबारेमा बयान गर्दछ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो)
Pubished date: 2015

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?