Comments (0)

जलवायु परिवर्तन (परिचय)

यस ज्ञान सामाग्रीले जलवायु परिवर्तनको परिभाषा र नेपालमा परेको प्रभावको बारेमा जानकारी दीईएको छ जस्तै यसले कृषिमा पारेको प्रभावको पनि जानकारी दिइएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2015

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?