Comments (0)

जलवायु वित्त सम्बन्धी शब्दावली

जलवायुको बुझाइलाई अझ फराकिलो र सहज बनाउन जलवायुका क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राविधिक तथा विशिष्टकृत शब्दावली संकलित यस ‘जलवायु वित्त शब्दावली’ ले प्रायः प्रयोगमा आइरहने मुख्य शब्दहरूलाई समावेश गरेको छ ।
Author: मन्त्रालय, अर्थ
Language: Nepali
Pubished By: नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय
Pubished date: 2017

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?