Comments (0)

पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि

किकुयु बहुवर्षीय चरनको लागि उपयूक्त हुने घाँस हो। यस जातिको घाँसको नेपालमा सन्१९६० तिर जिरीमा परीक्षण गरिएको थियो । हाल यो घाँस जिरी क्षेत्रमा प्राकूतिक रूपमा उम्रने र फैलने गर्छ । अति चरचरन क्षेत्रमा पनि यो फस्टाउने गर्छ र बाह्रै महिना टुसाई रहने भएिकोले चरन खर्कहरुका लागी अतिनै उपयुक्त मानिन्छ । यस ज्ञान सामग्रिमा पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?