Comments (0)

पूर्व सुचना प्राणाली मौसम विज्ञान निर्देशिका ।

कुनै स्थानको दिनभरीको मौसमी अवस्था मूल्यांकन गर्न विभिन्न उपकरणहरु राखेर स्थापना गरिएको विशेष स्थानलाई मौसम मापन केन्द्र भनिन्छ। यस निर्देशिकाले मौसमी अवस्था मूल्यांकन गर्न तरिकाहरु बारे जानकारी प्रदान गर्दछ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2014

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?