Comments (0)

प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्यका अवसरहरु

पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वतयारी विपद्का कारण हुन सक्ने हानीतथा रोकथाम गर्ने एक पद्दति हो। यस पद्दतिले वैज्ञानिक ढगंले गरिने मौसम सम्बन्धि पूर्वानुमानलाई प्रयोग गर्दछ र प्रतिकार्य दक्षतालाई वढाउंदछ। यो पद्दति विपद ्व्यवस्थापन तथा जलवायु सम्बन्धि अनुसन्धानबाट आएका नयां अवधारणा तथा अभ्यासमा आधारित छ।
Author: भण्डारी, दिनानाथ; शाक्य, पुजा; पराजुली, विनोद प्रसाद; गौतम, डा. दिलिप; उप्रेती, माधव; श्रेष्ठ, नितेश; जोशी, अनुजध्वज; गुरु, गेहेन्द्र; अधिकारी, ध्रुवलोचन
Language: Nepali
Pubished By: World Food Programme and Practical Action Consulting
Pubished date: 2021

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?