Comments (0)

फ्ल्यागसिप ४ हातेपुस्तिका

नेपालमा विपद् उत्थानशील समुदायका ९ न्यूनतम विशेषताहरूको सुरुआत भएपछि सरकारी निकाय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र समुदायका सदस्यहरूले ती विशेषताहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा धेरै जिज्ञासाहरू व्यक्त गरे । ती जिज्ञासाहरूको फलस्वरूप यो हातेपुस्तिका तयार पारियो र यस पुस्तिकामा प्रत्येक विशेषताका बारेमा थप जानकारीहरू र कार्यक्रमहरूमा ती विशेषताहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा उदाहरणहरू समावेश गरिएका छन् ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: फ्ल्यागसिप ४ः समुदायमा आधारित एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण÷व्यवस्थापन
Pubished date: 2013

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?