बददो जोखिम ज्ञान

खली देवीको बारेमा कथा समेटिएको यो भिडियो कसरी बाढिको चपेटामा परिन र बाढी पूर्व सुचना प्रनालिको महतोको बारेमा चरचा गरिएको छ ।
Author: EU - DIPECHO
Language: Nepali
Pubished By: Nepal
Pubished date: 2014

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?