Comments (0)

बाइसाइकल एम्बुलेन्स

यस जानकारी पुस्तिकामा बाइसाइकल एम्बुलेन्सका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समाबेश गरिएको छ । बाइसाइकल एम्बुलेन्स यातायात को आपतकालिन प्रविधी हो, जसले ग्रामीण तराईबासिहरुका लागि बिरामी परेका बखत नजिकको स्वास्थ केन्द्रसम्म यातायात सेवा पुर्याउदै आएको छ ।
Author: Rijana Malla
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2014

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?