Comments (0)

बाढीको प्रकोप हुने खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन

यस प्राविधि ज्ञानमा खानेपानी शुद्धिकरण कसरी गर्नुका साथै खानेपानीका स्रोत बाढीको समयमा प्रदुषित हुनबाट जोगाउन र प्रतिकूल समयमा पनि प्रयोग गर्न र के कस्ता उपायहरु बारे जानकारी समाबेश गरिएको छ।
Author: Khadka, Rakesh
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2017

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?