Comments (0)

बाढी प्रकोप अनुकूल अन्न भण्डार निर्माण तथा व्यवस्थापन

यस प्राविधि ज्ञानले समुदायको उत्थाशील क्षमता बदाउन सहयोग र्गदछ। साथै समय सन्दभिक प्राकृतिक प्रकोप, सङ्कटको अवस्थामा सामुदायमा उपलब्ध साधन स्रोत र प्राविधि प्रयोग गरि खाधान्न भण्डारणको व्यवस्थापन गर्न पनि सामुदायलाई सहयोग पुर्याउछ ।
Author: Khadka, Rakesh
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2017

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?