Comments (0)

मेन्डोला खेती प्रविधि

मेन्डोला बुट्यान किसिमको घाँसेबाली हो । यसको बोट करिब ५ मिटरसम्म अग्लो हुन्छ । यसको प्रयोग कृषिवन प्रणाली अन्तरगत घाँस, दाउरा तथा कफी, चियाको बगानमा छहारीको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ ।यस ज्ञान सामग्रिमा मेन्डोला खेती प्रविधि बारेमा समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?