Comments (0)

राइ घाँस खेती प्रविधि

राइ घाँस (Lolium perenne L.) शीतोष्ण जलवायुमा हुने महत्वपूर्ण तथा चरनका लागि अत्यन्त उपयूक्त घााँसेबाली हो । यसलाई ठुटै हुनेगरी चराएमा पनि पलाएर आउँछ ।यस घााँसको जरा निकै गहिरिएर जानेर केही छाँयादार ठाउँमा पनि राम्ररी फस्टाउने भएकोले सामुदायीक वन तथा भूसंरक्षणको लागि समेत उपयुक्त हुन्छ।यस ज्ञान सामग्रिमा राइ घाँस खेती प्रविधि बारेमा जानकारी समावेश गरिएको छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Practical Action, Nepal
Pubished date: 2018

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?