Comments (0)

वातावरणमैरी स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८

वातावरण संरिण, जलवायु पररवतघन अनुकूलन, फोहरमैला व्यवस्थापन एवम् ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ववद्यमान संवैिातनक, कानूनी तथा नीततर्गत प्राविानहरूको प्रभावकारी कायाघन्त्वयनको लार्गी जनसहभाधर्गता अपररहायघ छ। स्थानीय तह माफघ त वातावरण संरिणलाई प्रोत्प्सादहत र्गदै वातावरणमैरी स्थानीय ववकासको अविारणालाई साथघक पानघ वातावरणमैरी स्थानीय शासनको प्रारूप, २०७८ तयार र्गररएको छ। यसका साथै राब्ष्िय अनुकुलन योजना, हररतर्गृह गयाँस उत्प्सजघन न्त्यूनीकरणका लाधर्ग तयार र्गररएको राब्ष्िय तनिाघररत योर्गदान तथा पेररस सम्झौता, सेण्डाई खाका र ददर्गो ववकासको लक्ष्य जस्ता अन्त्तराघब्ष्िय अमभसब्न्त्िहरुमा लक्षित उद्देश्य हामसल र्गनघ समेत यस प्रारुपले पूरकको रुपमा काम र्गने अपेिा र्गररएको छ
Author: Government of Nepal
Language: Nepali
Pubished By: Ministry of Federal Affairs and Local Governance (MoFAGA), Government of Nepal
Pubished date: July 2021

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?