Comments (0)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४

विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजानिकऽ निजी तथा व्यत्तिगत सम्पत्तिऽ प्राकृतिक एवम् सास्कृतिक सम्पदा र भाैतिक स‌रचना स‌रक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई स‌सोधन र एकीकरण गर्न वान्छनीय भएकोले नेपालको स‌विधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका स‌सदले यो ऐन बनाएको हो ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Ministry of Home Affairs
Pubished date: October 2017

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?