Comments (0)

विपद् पिडित उद्धार र राहत सम्बन्धि (सातौँ संशोधन) मापदण्ड-२०७७

प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धि छैँटौ संशोधन मापदण्ड, २०६४ लाई समसामयिक संशोधन गर्न वान्छनीय भएकोले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले यो मापदण्ड बनाएको हो।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: नेपाल सरकार
Pubished date: 2020

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?