Comments (0)

विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१

विपद्का कारण कुनै पनि व्यत्ति बसोबास गरीरहेको घर र जग्गा क्षति भई बसोबासका लागी उपयुक्त नभएमा त्यस्ता व्यत्तिलाई अन्य स्थानमा पुन्रवास गराउने कार्यलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ को दफा ५ ग को उपदफा ९३० बमोजिम अापूर्ति, अाश्रय तथा पुनस्थापना उपसिमितको मिति २०७१।०१।१२ को निर्णय अनुसार यो आन्तिरक कायिविधि जारी गरिएको हो ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Ministry of Urban Development
Pubished date: March 2015

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?