Comments (0)

शब्दावली

तल प्रस्तुत गरिएका परिभाषाहरूले एफ.आर.एम.सी (Flood Resilience Measurement for Communities) मा यी शब्दहरू कसरी प्रयोग गरिन्छन् भन्ने देखाउँछन्। यु.एन.आई.एस.डी.आर शब्दावली सहित विभिन्न स्रोतबाट जुरिच बाढी उत्थानशीलताका साझेदार संस्थाहरूद्वारा तयार पारिएका परिभाषा याहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्।
Author: Zurich Flood Resilience Alliance
Language: Nepali
Pubished By: ZFRA
Pubished date: October 2019

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Comments (0)

शब्दावली

नीचे दी गई परिभाषाएं बताती हैं कि ये शब्द समुदाय िे किए बाढ़ उत्थानशीि मापन (FRMC) में किस प्रिाि उपयोग किए गए हैं। UNISDR िे शब्दाविी सकहत कवकभन्न श्रोतो से ज्यूरिख बाढ़ उत्थानशीि गठबंधन ( Zurich Flood Resilience Alliance ) साझेदािों द्वािा परिभाषाएँ कविकसत िी गई हैं।
Author: ZFRA
Language: Other
Pubished By: ZFRA
Pubished date: September 2019

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?