Comments (0)

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन काययववधि, २०७७

स्थानीय तहको कार्यप्रकृया र उपलब्िीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी गर्न, आवधिक समीक्षाको लाधग आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरु तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लागि सङ्गीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ तर्जुमा गरेको छ ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: सङ् घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय
Pubished date: December 2020

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?