Comments (0)

ဝ ေါဟာရမ ာျား

အအောက်တွင် အဖော်ပြထောားသည ် စကောားလ ိုားမျောား၏ အဓိြပါယ်ဖွင ်ဆိိုချက်မျောားသည် ရြ်ရွောလူထို အတွက် အရလွှမ်ားမိိုားဒဏ်ခ နိိုင်ရည်ရ ိမှု တိိုင်ားတောပခင်ားနည်ားလမ်ား ကိရိယောမျောားတွင် ယင်ားစကောားလ ိုား မျောားအောား မည်သိို အသ ိုားပြြုထောားအ ကောင်ား အဖော်ပြထောားြါသည်။ အဓိြပါယ်ဖွင ်ဆိိုချက်မျောားအောား UNISDR၏ အဝါဟောရမျောား အြါအဝင် ဇူားရစ် အရလွှမ်ားမိိုားဒဏ် ခ နိိုင်ရည်ရ ိမှု မဟောမိတ်အဖွ ွဲ့ဝင်မျောား ၏ အရင်ားအပမစ် အမျိြုားမျိြုားမ ပြြုစိုထောားပခင်ား ပဖစ်ြါ သည်။
Author: The Zurich Flood Resilience Alliance
Language: Other
Pubished By: The Zurich Flood Resilience Alliance
Pubished date: 2021

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?