Alternate Sanitary Napkins (वैकल्पिक सेनेटरी नेपकिन)

अक्सफाम नेपाल र साझेदार संस्थाहरूले पर्यावरण-अनुकूल कम-लागतमा तयार हुने कपडा नपकिन्सलाई प्रवर्द्धन गर्दै छन्। कपडा नैपकिन र यसका फाइदाको बारेमा यस भिडियोमा जान्न सक्नुहुन्छ।
Author:
Language: Nepali
Pubished By: Oxfam
Pubished date: March 2017

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?