Comments (0)

Công cụ Đánh giá Khả năng Chống chịu với Lũ lụt của Cộng đồng (FRMC)

Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về khuôn khổ Khái niệm này là cơ sở của Bộ công cụ đánh giá năng lực Khả năng chống chịu lũ lụt của cộng đồng (FRMC) và giải thích cách áp dụng công cụ này trong thực tế thực hành, bao gồm mô tả về phần mềm đi kèm. Hơn 110 cộng đồng ở chín quốc gia đã tham gia triển khai bộ công cụ này trong 5 năm đầu tiên của Liên minh khả năng chống chọi với lũ lụt. Liên đã thu thập hơn 1,25 triệu điểm dữ liệu, và sử dụng dữ liệu này để cải thiện và sắp xếp đặt FRMC theo cách có hệ thống hơn, tinh chỉnh cả hai Khung khái niệm và các công cụ để dễ sử dụng dễ dàng hơn. Chúng tôi sẵn sàng mời các tổ chức khác tham gia sử dụng bộ FRMC; vì vậy nếu cộng đồng của Bạn có nhu cầu đánh giá khả năng chống chịu lũ lụt? lụt, tìm hiểu thêm về bộ FRMC, hoặc bạn có thể Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin: info@floodresilience.net
Author:
Language: Other
Pubished By: Zurich Flood Resilience Alliance
Pubished date: 2021

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?