Comments (0)

Danh mục thuật ngữ

Bảng chú giải thuật ngữ được sử dụng trong Bộ công cụ đánh giá khả năng chống chịu lũ lụt của Cộng đồng (FRMC). Các bảng thuật ngữ này được phát triển bởi các đối tác của Liên minh Ứng phó với Lũ lụt Zurich dựa trên nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả bảng chú giải thuật ngữ của Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (UNISDR).
Author:
Language: Other
Pubished By: Zurich Flood Resilience Alliance
Pubished date: 2021

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?