Flood early warning knowledge increased (बाढी पूर्वसुचना ज्ञान वृद्धि)

यो भिडियोमा बाँके, बर्दिया र नवलपरासी जिल्लामाको समुदायमा पूर्व सुचना प्रणाली स्थापना पूर्व र स्थापना पश्चात आएको परिवर्तनलाई देखाईएको छ।
Author: Practical Action
Language: Nepali
Pubished By: Nepal
Pubished date: 2010

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Comments

Do you have any question?